Stardel Lash #SF138

$2.99

Regular Strip Lash 1pair
100% Human Hair Eyelash