Stardel Lash #SF40

$2.99

Regular Strip Lash 1pair
100% Human Hair Eyelash