Stardel Lash #SF40

$2.99 $2.45

Regular Strip Lash 1pair
100% Human Hair Eyelash