Stardel Lash #SF600

$2.99 $2.49

Regular Strip Lash 1pair
100% Human Hair Eyelash